அறிக்கை

அறிக்கை
2015
2016
2017
2018
சி
சி
சி
சி
பாதீட்டு மதிப்பீடு
செயல் திட்டம்
முன்னேற்ற அறிக்கை
கொள்வனவுத் திட்டம்

Information of confirmation in service of sub postmasters recruited to the sub postmasters’ service prior to 01.01.1996 and completed qualifications under the old recruitment procedure