වාර්තා

වාර්තාව
2015
2016
2017
2018
සි
දෙ
සි
දෙ
සි
දෙ
සි
දෙ
අයවැය ඇස්තමේන්තුව
ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
ප්‍රගති වාර්තාව
ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම

1996.01.01 දිනට පෙර උප තැපැල් ස්ථානාධිපති සේවයට බඳවා ගත් පැරණි බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය යටතේ සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කරන ලද උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් සේවයේ ස්ථිර කිරීමට අදාල තොරතුරු