எமது குழு


திருமதி. எஸ்.எம்.மொஹமட்
அஞ்சல், அஞ்சல் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய விவகாரங்கள் அமைச்சின் செயலாளர்
தொடர்புகளுக்கு:-
அலுவலகத் தொலைபேசி :- 011 2433999/ 011 2445333
கையடக்கத் தொலைபேசி :- 071 4411899
வீட்டுத் தொலைபேசி :- 011 2844399
தொலைநகல்:- 011 2440488
E-mail:- secretary.mps@slpost.lk
பெயர் பதவி தொடர்பு இலக்கம்
அலுவலகம் கையடக்கத் தொலைபேசி வீட்டுத் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திருமதி ஏ.எஸ்.எம்.எஸ். மஹானாம மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம்) 0112384409 - 0112915282 - min.adsec.ad@slpost.lk
திருமதி அய். சபாலிங்கம் மேலதிகச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 0112346234 0776968783 - 0112323465 min.adsec.dev@slpost.lk
திருமதி கே.எ.டி கூறாகம தலைமை நிதி அதிகாரி 0113030503 0714493251 - 0112346230 -
திருமதி வி.எஸ்  கொடிப்பிலியராச்சி பிரதான கணக்காளர் 0112436894 0716108781 0332288647 0112346230 min.ca@slpost.lk
திரு. டப்.எ.பி.வை  விஜேசிங்க்கே பிரதான உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் 0112436894 0773203749 0382234304 0112346230 min.cintaud@slpost.lk
திரு. எ.பி.எம்  அஷ்ரப் மணிப்பாளர்  முஸ்லீம் சமய  விவகாரங்கள் 0112322351 0772331787 - - -
திரு.ஏ.டி.எஸ். சோமசிரி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 0112346237 0714415660 0332294171 - min.dir.pl@slpost.lk
திரு.கே.எல்.டி.என்.பி. பியல் கணக்காளர் (கொடுப்பனவு) 0112441660 0716801603 0112906407 0112422988 min.acc@slpost.lk
திரு.ஈ.வை.பி. சொய்சா உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 0112435963 - - - min.asdir.pl@slpost.lk
திருமதி யு.ஐ. மதுசானி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 0112384407 0714420567 0342235441 - min.assec.ad@slpost.lk
செல்வி கே.பி.எல். ரோசினி உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 0112422316 0772356636 0913789195 - min.assec.dev@slpost.lk
செல்வி எம்.ஏ.ஈ.எச். அதுகோரள சட்ட உத்தியோகத்தர் 0112478706 - - - -
திரு.கே.எச்.வளாகுலு ஆரச்சி நிருவாக உத்தியோகத்தர் 0112430909 0714418331 - 0112541531 min.ao@slpost.lk
திரு.எச்.எல். ஆரியபால தபால் சேவைகள் செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் 0112445111 0714405940 0912244891 - min.co.sec@slpost.lk