Organization Structure

Organization chart

விரிதாக்கிப் பார்ப்பதற்கு உருவின் மீது Click செய்யுங்கள்.

அமைச்சின் உத்தியோகத்தர்கள்.

பதவி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை
செயலாளர் 01
மேலதிக செயலாளர் 02
பிரதான கணக்காளர் 01
‍பிரதான உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் 01
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் 01
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 01
உதவிச் செயலாளர் 02
கணக்காளர் 01
உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 01
சட்ட உத்தியோகத்தர் 01
நிருவாக உத்தியோகத்தர் 01
தபால் சேவைகள் செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் 01
மொழி பெயர்ப்பாளர் 01
தகவல்﹐ தொடர்பாடல் தொழில்ட்ப உத்தியோகத்தர் 01
போக்குவரத்து உத்தியோகத்தர் 01
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 07
அபிவிருத்தி உதவியாளர் 19
கணக்காய்வு உதவியாளர் 05
கொள்வனவு உதவியாளர் 01
வரவு செலவுத் திட்ட உதவியாளர் 01
முகாமைத்துவ உதவியாளர் (அ.முகா.உ.சே. (I/II/III) 18
சாரதி (I/II/III) 12
அலுவலக உதவியாளர் (I/II/III) 16
நிழல் புகைப்பட தொழிநுட்பவியலர் (தற்காலிம்) 01
வீடியோ கமரா தொழிநுட்பவியலர் (தற்காலிம்) 01
வீடியோ கமரா தொழிநுட்ப உதவியாளர் (தற்காலிக) 01
மொத்தம் 114