ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් බවට පත් කිරීම-මුද්දර පිළිගැන්වීමේ අවස්ථාව