තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත

තොරතුරු වලට ප්‍රවේශ වීමට ඇති අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැළසීම සඳහා ද, තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම ප්‍රතික්ශේප කළ හැකි හේතු නිශ්චිතව දැක්වීම සඳහා ද, තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම සඳහා ද, තොරතුරු නිලධරයන් පත් කිරීම සඳහා ද , තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාපටිපාටිය නිශ්චිතව දැක්වීම සහ ඊට සම්බන්ධ හෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලසීම පිණිස ද ශ්‍රි ලංකා රජය විසින් 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත ගැසට් කර ඇත.

තොරතුරු නිලධාරියා පිළිබඳ විස්තර

නම:- ඒ.එස්.එම්.එස්. මහානාම මිය
තනතුර:- අතිරේක ලේකම් (ආයතන හා පාලන)
ලිපිනය:- 7 වන මහල, නො. 310, ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 01000
කාර්යාලයීය දුරකථනය:-011 244 5333
ෆැක්ස්:-
විද්‍යුත් තැපෑල:-min.adsec.ad@slpost.lk

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභා‍ව

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභා‍වේ සාමාජිකයින්

  1. මහින්ද ගම්මන්පිල මහතා (සභාපති)
  2. විනිසුරු ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ. සලාම් (කොමිෂන් සභා සාමාජික)
  3. ජ්‍යෙෂ්ට නීතීඥ කිශාලි පින්ටෝ-ජයවර්ධන (කොමිෂන් සභා සාමාජිකා)
  4. ජ්‍යෙෂ්ට නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිහේවා (කොමිෂන් සභා සාමාජික)
  5. ආචාර්ය සෙල්වි තිරුචන්ද්‍රන් (කොමිෂන් සභා සාමාජිකා)

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභා‍වේ සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

ලිපිනය - කාමර අංක 203,204- දෙවන පරිශ්‍රය,
බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව, ,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07.
දුරකථනය - +94 112 691 625
වෙබ් අඩවිය- - www.rticommission.lk
විද්‍යුත් තැපෑල - rti.commission16@gmail.com