අපගේ කණ්ඩායම

එම්.එච්.ඒ හලීම්
ගරු තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
විමසීම්:-
කාර්යාලයීය දුරකථනය:- 011-2451900
කාර්යාලයීය ෆැක්ස්:- 011-2392765
ජංගම දුරකථනය:- 077-7844909
නිවාස දුරකථනය:- 081-2113305
නිවාස ෆැක්ස්:-081-2213370
විද්‍යුත් තැපෑල:- abdulhaleemmp1@gmail.com

එස්.එම්. මොහොම්ඩ් මහත්මිය
ලේකම් – තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

විමසීම්:-
කාර්යාලයීය දුරකථනය:- 011 2433999/ 011 2445333
ජංගම දුරකථනය :- 071 4411899
නිවාස දුරකථනය :- 011 2844399
ෆැක්ස්:- 011 2440488
විද්‍යුත් තැපෑල:- secretary.mps@slpost.lk

නම තනතුර විමසීම්
කාර්යාලය ජංගම නිවාස ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ඒ.එස්.එම්.එස්.මහානාම මිය අතිරේක ලේකම් (පාලන) 0112384409 - 0112915282 - min.adsec.ad@slpost.lk
අයි. සභාලිංගම් මිය අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) 0112346234 0776968783 - 0112323465 min.adsec.dev@slpost.lk
කේ.ඒ.ඩී කූරගම මිය ප්‍රධාන මුල්‍ය නිළධාරී 0113030503 0714493251 - 0112346230 -
වී.එස්. කොඩිප්පිලිිආරච්චි මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 0112436894 0716108781 0382234304 0112346230 min.ca@slpost.lk
ඩබ්ලිව්.ඒ.බී.වයි විජේසිංහ මහතා ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 0112478239 0718107531 - 0112448777 min.cintaud@slpost.lk
ඒ.බී.එම්. අෂ්රෆ් මහතා අධ්‍යක්ෂක(මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු) 0112322351 0772331787 - - -
ඒ.ඩී.එස්.සෝමසිරි මහතා අධ්‍යක්ෂ (ක්‍ර‍මසම්පාදන) 0112346237 0714415660 0332294171 - min.dir.pl@slpost.lk
කේ.එල්.ඩී.එන්.පියල් මහතා ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) 0112441660 0716801603 0112906407 0112422988 min.acc@slpost.lk
ඊ.වයි.පී.සොයිසා මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ක්‍ර‍මසම්පාදන) 0112435963 - - - min.asdir.pl@slpost.lk
යූ.අයි.මධුශානි මිය සහකාර ලේකම් (පාලන) 0112384407 0714420567 0342235441 - min.assec.ad@slpost.lk
කේ.පී.එල්.රෝෂිණී මෙය සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන) 0112422316 0772356636 0913789195 - min.assec.dev@slpost.lk
එම්.ඒ.ඊ.එච්. අතුකෝරල මෙය නීති නිලධාරී 0112478706 - - - -
කේ.එච්.වළාකුලුආරච්චි මහතා පරිපාලන නිලධාරී 0112430909 0714418331 - 0112541531 min.ao@slpost.lk
එච්.එල් ආරියපාල මහතා තැපැල් සේවා ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 0112445111 - - - min.co.sec@slpost.lk

අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික කාර්යමණ්ඩලය

නම තනතුර විමසීම්
කාර්යාලය ජංගම නිවාස ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එම්.එච්.එම් ෆාහිම් මහතා පෞද්ගලික ලේකම් 0112392766 0777883003 0112590711 0112439961 -
සී.එම්.එස්.ජේ රිබේරා මහතා සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 0112439950 0718471346 0662240880 - -
එම්.එච්.එම් රමීම් මහතා සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 0112333696 0777840844 0812300357 0112392765 rameemrr@gmail.com-
එම්.එච්.එම්. සක්කි මහතා මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරී 0112346783 - - -
එච්.ඒ.ආර් නිහාල් මහතා සහකාර ලේකම් (කම්කරු සබඳතා) (non SLAS) 0112478090 0771857978 -