සංවිධාන ව්‍යුහය

සංවිධාන ව්‍යුහය

විශාලව දැකීම සඳහා රූපය මත Click කරන්න

අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්

තනතුර අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව
ලේකම් 01
අතිරේක ලේකම්(ශ්‍රි.ලං.පරි.සේ – විශේෂ ශ්‍රේණිය ) 02
ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී  (ශ්‍රි.ලං.ග.සේ – විශේෂ ශ්‍රේණිය – I) 01
අධ්‍යක්ෂ (ශ්‍රි.ලං.පරි.සේ -I ශ්‍රේණිය ) 01
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී  (ශ්‍රි.ලං.ග.සේ –  I  ශ්‍රේණිය ) 01
‍ප්‍ර‍ධාන අභ්‍යන්තර විගණක (ශ්‍රි.ලං.ග.සේ –  I  ශ්‍රේණිය ) 01
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ශ්‍රි.ලං.පරි.සේ -I ශ්‍රේණිය ) 01
අධ්‍යක්ෂ(ක්‍ර‍මසම්පාදන) (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ. I  ශ්‍රේණිය) 01
සහකාර ලේකම් (ශ්‍රි.ලං.පරි.සේ -II/III ශ්‍රේණිය ) 03
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ශ්‍රි.ලං.ක්‍ර.සේ – -II/III ශ්‍රේණිය ) 01
ගණකාධිකාරි   (ශ්‍රි.ලං.ග.සේ –  II/III ශ්‍රේණිය ) 01
නීති නිලධාරී 01
පරිපාලන නිලධාරී 01
ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 01
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී 01
භාෂා පරිවර්තක 02
සංවර්ධන නිලධාරී 10
සංවර්ධන සහකාර 19
අයවැය සහකාර 01
සැපයුම් සහකාර 01
විගණන සහකාර 05
ප්‍රවාහන නිලධාරි 01
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර 02
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 22
රියදුරු සේවය 13
කාර්යාල කාර්ය සහායක(I/II/III) 17
උද්යාන කම්කරු 17
කැමරා ක්‍රියාකරු 01
නිශ්චල ඡායාරූ ශිල්පි 01
කැමරා ක්‍රියාකරු සහයක 01
එකතුව 114