දැන්වීම්


1996.01.01 දිනට පෙර උප තැපැල් ස්ථානාධිපති සේවයට බඳවා ගත් පැරණි බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය යටතේ සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කරන ලද උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් සේවයේ ස්ථිර කිරීමට අදාල තොරතුරු