ගරු එම්.එච් අබ්දුල් හලීම් අමාත්‍යතුමා අමාත්‍යාංශයේදී අභිනවයෙන් වැඩ භාර ගත් අවස්ථාව