වර්ගය තෝරන්න සියල්ල 1 2 3 4
ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් බවට පත් කිරීම-මුද්දර නිකුත් කිරීමේ අවස්ථාව

ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් බවට පත් කිරීම-මුද්දර නිකුත් කිරීමේ අවස්ථාව

2019 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

2019 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එස්.එම්. මොහොම්ඩ් මහත්මිය  වැඩභාරගත් අවස්ථාව

තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එස්.එම්. මොහොම්ඩ් මහත්මිය වැඩභාරගත් අවස්ථාව

ගරු එම්.එච් අබ්දුල් හලීම් අමාත්‍යතුමා අමාත්‍යාංශයේදී අභිනවයෙන් වැඩ භාර ගත් අවස්ථාව

ගරු එම්.එච් අබ්දුල් හලීම් අමාත්‍යතුමා අමාත්‍යාංශයේදී අභිනවයෙන් වැඩ භාර ගත් අවස්ථාව

ලෝක තැපැල් දිනය 2018

ලෝක තැපැල් දිනය 2018

හක්මන තැපැල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

හක්මන තැපැල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

මුහර්රම් දිනය සැමරීම- 19.09.2018

මුහර්රම් දිනය සැමරීම- 19.09.2018

නව පත්වීම් ප්‍රදානය-2018-09-19

නව පත්වීම් ප්‍රදානය-2018-09-19

රියදුරු පත්වීම්  ලිපි ප්‍රදානය

රියදුරු පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය

සෞදි අරාබි රාජ්‍යය විසින් රට ඉඳි ප්‍රදානය

සෞදි අරාබි රාජ්‍යය විසින් රට ඉඳි ප්‍රදානය

e-Mobile cash service start

e-Mobile cash service start

70th Independent Trophy-Stamp Issue

70th Independent Trophy-Stamp Issue

Revenue Stamp Issue

Revenue Stamp Issue

Egypt Ambassdor Meeting

Egypt Ambassdor Meeting

Palastine Ambassdor Meeting

Palastine Ambassdor Meeting

Appoinment for the drivers

Appoinment for the drivers

2018 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

2018 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ආර්.එම්.ඩී.බී. මීගස්මුල්ල මහතා 2017.12.14 දින වැඩභාරගත් අවස්ථාව

තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ආර්.එම්.ඩී.බී. මීගස්මුල්ල මහතා 2017.12.14 දින වැඩභාරගත් අවස්ථාව

ජල බිල්පත් ගෙවීමේ සේවාව ඇරඹීමේ අවස්ථාව

ජල බිල්පත් ගෙවීමේ සේවාව ඇරඹීමේ අවස්ථාව

මුස්ලිම් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

මුස්ලිම් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

2017 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

2017 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා නිළධාරීන් බඳවා ගැනීම

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා නිළධාරීන් බඳවා ගැනීම

ලා්ක තැපැල් දිනය

ලා්ක තැපැල් දිනය

Haji Tour 1

Haji Tour 1

Secretary starts his work at Ministry promises

Secretary starts his work at Ministry promises

වන සතුන්ගේ මුද්දර නිකුත් කිරීම

වන සතුන්ගේ මුද්දර නිකුත් කිරීම

ගරු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ධූරයට පත්ව වසරක් සපිරීම සිහිගන්වමින්  පැළ රෝපණය කිරීම

ගරු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ධූරයට පත්ව වසරක් සපිරීම සිහිගන්වමින් පැළ රෝපණය කිරීම

සමාරම්භක උත්සවය-මිලාද් උන් නබි උත්සවය

සමාරම්භක උත්සවය-මිලාද් උන් නබි උත්සවය

2016 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

2016 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

Secretary start work at Ministry promises

Secretary start work at Ministry promises