විමසීම්

ලිපිනය: 6 සහ 7 වන මහල , තැපැල් මූලස්ථාන ගොඩනැඟිල්ල , නො:310, ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත,කොළඹ 01000, ශ්‍රී ලංකාව

පොදු දුරකථන:–+94-11-2422591-3

ෆැක්ස්:–011-25 41 531/ 011- 23 23 465/ 011-24 40 488

විද්‍යුත් තැපෑල :-min.info@slpost.lk