ලේකම්තුමා

පෞද්ගලික තොරතුරු
සම්පූර්ණ නම:-: රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ධර්මසේන බණ්ඩාර මීගස්මුල්ල
උපන් දිනය:- ජූලි 27
ලිපිනය:- නො 06, SASA නිවාස,ආයුර්වේද පාර,පල්ලෙකැලේ, කුන්ඩසාලේ
කාලසීමාව දරණ ලද තනතුර
2007-2012 දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති (ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය)
2012-2013 ප්‍රධාන ලේකම් (දකුණු පළාත් සභාව)
2013 මාර්තු – 2013 දෙසැම්බර් ප්‍රධාන ලේකම් (මධ්‍යම පළාත් සභාව)
2013 දෙසැම්බර්- 2015 ජනවාරි ලේකම්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
2015 සැප්තැම්බර්- 2015 ජනවාරි රාජ්‍ය ලේකම්, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය
2015 සැප්තැම්බර්- 2017 දෙසැම්බර් ලේකම්, තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවී අමාත්‍යාංශය
14.12.2017 සිට මේ දක්වා ලේකම්, තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය