ලේකම්තුමා

පෞද්ගලික තොරතුරු
සම්පූර්ණ නම:-: රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ධර්මසේන බණ්ඩාර මීගස්මුල්ල
උපන් දිනය:- ජූලි 27
ලිපිනය:- නො 06, SASA නිවාස,ආයුර්වේද පාර,පල්ලෙකැලේ, කුන්ඩසාලේ