ලේකම්තුමිය

පෞද්ගලික තොරතුරු
සම්පූර්ණ නම:-: සිත්ති මරීනා මොහොමඩ් මහත්මිය
උපන් දිනය:- 02.02.1960
පෞද්ගලික ලිපිනය:- අංක. 5/1, හෙන්රි පමුණුව මාවත, දේවාල පාර, පමුණුව, මහරගම
පසුගිය සේවා කාලය තුළ දරන ලද තනතුරු:- 2018 දෙසැම්බර් 20 දින සිට තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධූරයට පත් කිරීමට ප්‍රථමව, පහත සඳහන් අමාත්‍යාංශයන් සහ
දෙපාර්තමේන්තුවල ද පළාත් සභා යටතේ පාලනය වන අමාත්‍යාංශවලද විවිධ තනතුරු හොබවා ඇත.
කාලසීමාව දරන ලද තනතුර
2018 ඔක්තෝබර් – 2018 දෙසැම්බර් ලේකම්, කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
2015 නොවැම්බර් – 2018 ඔක්තෝබර් අතිරේක ලේකම්, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
2015 ජනවාරි – 2015 නොවැම්බර් අතිරේක ලේකම්, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය
2010 අප්‍රේල් – 2015 ජනවාරි ලේකම්, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
2006 පෙබරවාරි – 2010 අප්‍රේල් නියෝජ්‍ය ලේකම්, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා ආපදා සහන සේවා අමාත්‍යාංශය
2005 සැප්තැම්බර් – 2006 පෙබරවාරි ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්, නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශය
2002 අගෝස්තු – 2005 අගෝස්තු ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්, අභ්‍යන්තර කටයුතු/ මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
2002 අප්‍රේල් – 2002 ජූලි අධ්‍යක්ෂ (පාලන), ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
2001 පෙබරවාරි – 2002 අප්‍රේල් අධ්‍යක්ෂ (පාලන), අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාව
1997 ජුනි – 2001 පෙබරවාරි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පාලන), අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශණ කොමිෂන් සභාව
1996 ජුනි – 1997 ජුනි නියෝජ්යක ලේකම් ( අභ්‍යන්තර පරිපාලන), රාජ්යන පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
1993 ජුනි – 1993 ඔක්තෝබර් ලේකම්, සමාජ සුබසාධන, සමූපකාර හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය (පළාත් සභාව)