ගරු අමාත්‍යතුමා

පෞද්ගලික තොරතුරු
සම්පූර්ණ නම:-: මොහොමඩ් හාසිම් අබ්දුල් හලිම්
උපන් දිනය:- 1956.08.29
ලිපිනය:- අංක. 16/2/බී, ෆවුසියා ගාඩ්න්, මාවිල්මඩ පාර, මහනුවර

කාලසීමාව දරණ ලද තනතුර
1978 – 1980 විදේශ බැංකු නිලධාරී
1980 – 1988 එවක විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී, සම්බන්ධීකරණ ලේකම්, පෞද්ගලික ලේකම්
1988 – 2000 මධ්‍යම පළාත් සභා මන්ත්‍රී
1989 – 1999 මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය, සමුපකාර, ක්‍රීඩා, මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු, මුස්ලිම් අධ්‍යපන ගරු අමාත්‍ය
2000 -2015 මහනුවර දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී
2015 සිට 2018 ඔක්තෝබර් දක්වා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය
2018 දෙසැම්බර් සිට මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය