ඉතිහාසය

Date of the first establishment of the Ministry :-26.09.1947

From To Name of Ministry
1947 1952 Ministry of Posts and Telecommunications
1952 June 1952 July Ministry of Posts and Information
1952 July 1956 April Ministry of Posts and Broadcasting
1956 April 1960 March Ministry of Posts,Broadcasting & Information and Cultural Affairs & Social Services
1960 March 1960 April Ministry of Nationalized Services, shipping & Transport and Posts,Works & Power
1960 July 1963 May Ministry of Transport and Works
1963 May 1964 Jun Ministry of Public Works and Posts
1964 June 1965 March Ministry of Posts and Telecommunications
1965 March 1970 May Ministry of Public Works,Posts and Telecommunications
1970 May 1978 September Ministry of Posts and Telecommunications
1978 September 1987 November Ministry of Posts and Telecommunications
1987 November 1989 January Ministry of Posts and Telecommunications
1989 January 1994 August Ministry of Posts and Telecommunications
1994 August 1997 June Ministry of Posts and Telecommunications
1997 June 2000 October Ministry of Posts, Telecommunications and Media
2000 October 2001 December Ministry of Posts and Telecommunications
2001 December 2003 November Ministry of Mass Communication
2004 February 2004 April Ministry of Posts and Communication
2004 April 2005 November Ministry of Posts and Telecommunications and Udarata Development
2005 November 2010 November Ministry of Posts and Telecommunications
2010 November 2015 January Ministry of Postal Services
2015 January 2015 September Ministry of Muslim Religious Affairs and Posts
2015 සැප්තැම්බර් 2018 ඔක්තෝබර් තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
2018 ඔක්තෝබර් 2018 දෙසැම්බර් තැපැල් හා විදුලි සංදේශ අමාත්‍යාංශය
2018 දෙසැම්බර් මේ දක්වා තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය