70 වන නිදහස් කුසලානය වෙනුවෙන් මුල් දින කවරය නිකුත් කිරීම