මුල්‍ය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ඇගයීමෙන් දෙවන ස්ථානය

ශ්‍රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබද කාරක සභාවේ අධීක්ෂණය යටතේ රජයේ විශේෂ වියදම් ඒකක, අමාත්‍යංශය , දෙපාර්තමේන්තු , දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් කාර්යාල , පළාත් සභා අරමුදල , පළාත් සභා වල අමාත්‍යංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ විශේෂ වියදම් ඒකක , පළාත් සභා ප්‍රඥප්ති අනුව ස්ථාපිත කරන ලද ආයතන, මහ නගර සභා , නගර සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා ඇතුළත් වන ආයතන 831 ක් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද මූල්‍ය කාර්යසාධනය ඇගයීමෙන් දෙවන ස්ථානය ඇතුළත් රන් සම්මානයක් තැපැල් තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය වෙත 2017 නොවැම්බර් 13 දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පිරිනමන ලදි.