செயலாளர் அவர்கள்

செயலாளரின செய்தி

திருமதி. எஸ்.எம்.மொஹமட்
செயலாளர்,
தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சு.