ලේකම්තුමිය

ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

එස්.එම්. මොහොම්ඩ් මහත්මිය
ලේකම්
තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය