අප ගැන

ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අංක. 2103/33 හා 2018 දෙසැම්බර් 28 දින දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් පරිදි තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පිහිටුවා ඇත. එමගින් දක්වා ඇති පරිදි, මෙම අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනෙන ආයතන පහතින් දැක්වේ

 • තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව
 • මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ අනුව අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම, මෙහෙවර, ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නීති, අරමුණු සහ කාර්යභාරය පහතින් දැක්වේ

අපගේ දැක්ම
විශිෂ්ට හා කාර්යක්ෂම තැපැල් සේවාවක් සහ ඉස්ලාමීය ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය

අපගේ මෙහෙවර
විශ්වාසනීය, උසස් ගුණාත්මක බවින් යුත් තැපැල් සේවාවක් දැරිය හැකි මිලකට ජනතාවට ලබාදීම සහ ශ්‍රි ලාංකීය මුස්ලිම් ජන සමාජයේ ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා පහසුකම් සැපයීම

ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නීති

 • මුද්දර ආඥා පනත (1909 අංක 22)
 • තැපැල් කාර්යාල ආඥා පනත 1908 අංක (11)
 • මුස්ලිම් පල්ලි සහ මුස්ලිම් පුණ්‍යයාධාර භාරයන් හෝ වකූෆ් පනත (1956 අංක 51)

අපගේ අරමුණු

 • තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂයන්ට අදාල ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සම්පාදනය
 • පිරිවැය අවම කරමින් මහජනතාවට වඩාත් ලාභදායී කාර්යක්ෂම සුහදශීලී තැපැල් සේවාවක් සැපයීම
 • නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි තැපැල් සේවාවන් නවීකරණය කරමින් ව්‍යාප්ත කිරීම
 • තැපැල් සේවාවන්හි ගුණාත්මක බව, ප්‍රමිතිය සහ ප්‍රවර්ධනය සහතික කිරීම
 • දේශීය තැපැල් සන්නිවේදන සේවාවට සමගාමී ලෙස මුල්‍ය සේවා පහසුකම් ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීම
 • නියෝජිත සේවා සැපයීමේ පරාසය පුළුල් කරමින් තැපැල් කාර්යාලය ජන ජීවිතයට අදාළ බහුකාර්ය සේවා සැපයීම් ඒකකයක් ලෙස සවිබල ගැන්වීම
 • අනුමත මුද්දර ප්‍රතිපත්තියට අනුව කටයුතු කිරීම
 • සමරු මුද්දර හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීම මගින් ශ්‍රි ලංකාවේ අනන්‍යතාවය හා අභිමානය ජාත්‍යන්තර තලයට රැගෙන යාම
 • විශ්ව තැපැල් සංගමයේ සාමාජික රටක් වශයෙන් එහි නියාමනයට අනුකූලව ශ්‍රි ලංකාවේ තැපැල් සේවාව අන්තර් ජාතික ප්‍රමිතින්ට ගැලපෙන පරිදි ජාත්‍යන්තර තැපැල් සේවා ප්‍රවර්ධනය
 • මුස්ලිම් පල්ලි, ඉස්ලාමීය ආගමික ආයතන හා පුණ්‍යාධාර අරමුදල් හා ඒවායේ වත්කම් පාලනය
 • ඉස්ලාමීය ආගමික අධ්‍යාපනය, ඉස්ලාමීය සංස්කෘතික අංශ පෝෂණය හා වර්ධනය කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම
 • සෑම ඉස්ලාම් භක්තිකයකුටම එක් වරක් හෝ හජ් වන්දනාවේ යෙදීම පිණිස, වඩාත් සාධාරණ වූ ක්‍රමවේදයක් ඇතිකිරීම සඳහා රාජ්‍ය මැදිහත්වීම තහවුරු කිරීම
 • මිලාදුන් නබී උත්සවය අරමුණු කරමින් මුස්ලිම් ආගමික, සංස්කෘතික හා ප්‍රජා සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය
 • රාමසාන් උත්සවය සාර්ථකව පැවැත්වීම සඳහා අදාළ සියලු පහසුකම් සැපයීම

කාර්යභාරය

 • තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට සහ මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ රජයේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලු දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන මෙහෙයවීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම
 • තැපැල් ක්ෂේත්රඳයෙහි සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදාළ විගණන කටයුතු සිදු කිරීම
 • තැපැල් ක්ෂේත්‍රය හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු සම්බන්ධයෙන්, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සහ එම සබඳතා වැඩි දියුණු කිරීම
 • තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනයට අනුගතවෙමින් දෙපාර්තමේන්තුවල කළමනාකරණ සහ සියලු මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම
 • ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සහ සමගාමී වෙමින් තැපැල් සේවාවන් පවත්වා ගෙන යාම මෙහෙයවීම
 • අධිවේගී ලිපි හා පාර්සල් සේවාවන් සමග මූල්‍ය සේවාවන් තැපැල් කාර්යාල පද්ධතිය හරහා ව්‍යාප්ත කිරීම මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම
 • රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගීත්වය තුළින් කාර්යක්ෂම, ඵලදායී හා ගුණාත්මක තැපැල් සේවාවක් මහජනතාව වෙත ලබාදීමට කටයුතු කිරීම
 • දේශීය හා විදේශීය මූල්‍යය ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය පවත්වමින්, මූල්‍ය සංසරණ සේවාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම
 • විශ්ව තැපැල් සංගමයේ හා ආසියා පැසිපික් තැපැල් සංගමයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ශ්රීී ලංකාව නියෝජනය කිරීමේ ප්රතධාන රාජ්ය සම්බන්ධීකාරක ලෙස තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය
 • තැපැල් හා උප තැපැල් කාර්යාල ජාල පද්ධතිය හරහා මුදල් හුවමාරුව, රක්ෂණ සේවා, බැංකු හා අනෙකුත් මූල්‍ය සේවාවන් ආරම්භ කිරීම හා පවතින නියෝජිත සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම
 • මුද්දර ප්‍රතිපත්තියට අනුගත වෙමින් දේශිය අවශ්‍යය තාවයට ගැලපෙන පරිදි තැපැල් මුද්දර හා ආදායම් මුද්දර නිර්මාණය කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම, නිකුත් කිරීම, අලෙවි කිරීම හා තොග පාලනය ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම අධීක්ෂණය කිරීම
 • සමරු මුද්දර හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය සුරක්ෂිත වන පරිදි නිර්මාණය කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම, නිකුත් කිරීම හා අලෙවි කිරීම මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම
 • වකුෆ් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම හා වකුෆ් සභාවේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම
 • මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සහ මිලාදුන් නබි උත්සවය වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් වෙන්කර දී ඇති මුදල් මුස්ලිම් ආගමික ආයතන අතර වෙන්කරදීම, මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම
 • රාමසාන් මාසය වෙනුවෙන් විදේශීය මුස්ලිම් රටවලින් ප්‍රදානය කරනු ලබන රටඉඳි සියලුම මුස්ලිම් පවුල් ආවරණය වන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් බෙදාහැරීම මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම
 • හජ් වන්දනාව සම්බන්ධයෙන් සෞදි රජය සමග අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා හජ් පංගුව(Quota), හජ් වන්දනා ක්‍රියාත්මක කරන සංවිධානවලට නියමිත පරිදි බෙදාහැරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම