තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට පිවිසි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු………

ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අංක. 2103/33 හා 2018 දෙසැම්බර් 28 දින දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් පරිදි තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පිහිටුවා ඇත.


ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

එම්.එච්.අබ්දුල් හලීම්
තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

තව කියවන්න >>

ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

එස්.එම්. මොහොම්ඩ් මහත්මිය
ලේකම්
තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

තව කියවන්න >>