තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට පිවිසි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු………

2015 සැප්තැම්බර් 21 වන දිනැති අංක 1933/13 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කොට ඇත.මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු වනුයේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සහ මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවයි .


ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

එම්.එච්.අබ්දුල් හලීම්
තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

තව කියවන්න >>

ලේකම්තුමාගේ පණිවුඩය

එස්.එම්. මොහොම්ඩ් මහත්මිය
ලේකම්
තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

තව කියවන්න >>

මුල්‍ය කාර්යසාධනය පිළිබඳ ඇගයීමෙන් දෙවන ස්ථානය

ශ්‍රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබද කාරක සභාවේ අධීක්ෂණය යටතේ රජයේ විශේෂ වියදම් ඒකක, අමාත්‍යංශය , දෙපාර්තමේන්තු , දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් කාර්යාල , පළාත් සභා අරමුදල , පළාත් සභා වල අමාත්‍යංශ, තව කියවන්න>>